Novinky


Audiovizuálne diela

Obec v rámci projektu vytvorilo 3 audiovizuálne diela, ktoré sa týkaju priebehu realizácie aktivít projektu a záverečnej konferencie, ktorá sa konala dňa 25.4.2024.


Záverečná konferencia

Dňa 25.4.2024 realizovala obec Kružlová záverečnú konferenciu projektu v rámci projektu LDI01010 s názvom: „Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová“ v sále pri Obecnom úrade v obci Kružlová.


Čitateľský maratón

Ku príležitosti Marec – mesiac knihy sa dňa 26.03.2024 v priestoroch Komunitného centra Kružlová uskutočnila aktivita pod názvom: Čitateľský maratón. V spolupráci so Základnou školou Kružlová sa aktivity zúčastnili žiaci rôznych ročníkov prvého aj druhého stupňa. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť, rovnako motivuje deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Za pomoc pri tejto aktivite ďakujeme Obecnému úradu Kružlová za dodanie kníh rôznych žánrov na uskutočnenie tejto aktivity. Medzi účastníkmi boli zamestnanci Komunitného centra Kružlová: Mgr. Ľuboš Hurajčík – odborný manažér KC, Mgr. Lucia Kokindová – komunitný pracovník KC, Martina Vaňková – pracovník KC a učiteľ Základnej školy Kružlová: Mgr. Erik Arvai.  Po aktivite nasledovalo občerstvenie a rôzne voľnočasové hry.


Vzdelávacie kurzy na podporu zamestnanosti

Vo februári 2024 boli realizované školiace kurzy na podpru zamestnanosti. Táto iniciatíva zahŕňa organizáciu vzdelávacích kurzov, ktoré sú zamerané na rozvoj praktických zručností a zamestnateľnosti medzi mladými ľuďmi. Tieto kurzy poskytli príležitosť naučiť sa nové zručnosti na získanie potrebných vedomostí na úspešný vstup do pracovného trhu.

V rámci tejto motivácie Komunitné centrum Kružlová v spolupráci so Základnou školou Kružlová, kde vzniklo nové centrum komunitných služieb – komunitné centrum Základnej školy Kružlová, po vyučovacích hodinách prebiehali vzdelávacie kurzy. Tieto kurzy boli primárne určené pre deti zo znevýhodneného prostredia, avšak pri zachovaní zásady nediskriminácie sa mohli všetky deti, ktoré sa prihlásili, navštevovať tieto kurzy.


Umelecké a kultúrne vzdelávanie na podporu návratu k rómskym koreňom

V januári 2024 boli realizované umelecké a kultúrne workshopy – krúžky. Predmetné zavŕšia vystúpením na záverečnej konferencii, ktorá je plánovaná na konci apríla 2024.

Jednou z úskalí sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti je odklon od ich pôvodných koreňov. Rómska kultúra je však bohatá na umelecký prejav.

Táto časť projektu sa zameriavala na podporu a udržanie kultúrnych a umeleckých tradícií rómskej komunity. Prostredníctvom umeleckých workshopov, vystúpení a podujatí sa podporila hrdosť na rómsku identitu a kultúru medzi mladými ľuďmi.


Priebežná konferencia

Dňa 20.12.2023 realizovala obec Kružlová priebežnú konferenciu projektu v rámci projektu LDI01010 s názvom: „Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová“ v Základnej škole Kružlová.


Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – stavebné práce

Dňa 15.12.2023 bolo odovzdaná stavba v rámci projektu s názvom „Rozvoj telesných a duševných schopností detí amládeže v obci Kružlová“. Predmetné sa nachádza v areáli ZŠ v obci Kružlová.

Vďaka tejto aktivite sa zrealizovala výstavba moderných športových zariadení, ktoré slúžia ako miesto pre rôzne športové aktivity a tréningy. Cieľom bolo nielen podporiť fyzickú kondíciu detí a mládeže, ale aj posilniť ich mentálne a emocionálne zdravie prostredníctvom športu. Vytvorili sa 2 objekty, t.j.:

 • Dopravné ihrisko
 • Lanová dráha

Súbor prednášok spojený s historickou interpretáciou nenávistných prejavov, radikalizácie a nediskriminácie

V období október až november 2023 prebiehali ďalšie prednášky a diskusie pre deti a mládež, ktoré sa zameriavajú na povedomie a osvetu o histórii nenávisti, radikalizácie a dôležitosti boja proti diskriminácii.

Témy prednášok:

1.       Prvá svetová vojna a boje v Karpatoch v rokoch 1914 – 1915

2.       Priebeh bojov v regióne počas Prvej svetovej vojny a pamiatky na tieto boje

3.       Druhá svetová vojna a účasť Slovenska vo vojne

4.       Karpatsko-duklianska operácia a boje v Údolí smrti

5.       Pamiatky na Druhú svetovú vojnu v regióne pod Duklou


Nové pracovné príležitosti: Vytvorenie pracovných miest v rámci projektu financovaného z nórskych grantov

Projekty financované z nórskych grantov predstavujú významnú príležitosť pre vytvorenie nových pracovných miest a podporu hospodárskeho rastu v danom regióne. Tieto projekty nielenže poskytujú zamestnanosť pre miestnych obyvateľov, ale aj podporujú podnikanie, rozvoj nových odvetví a odborných zručností. Ich vplyv na miestne ekonomiky je dlhodobo prospešný a prispieva k celkovej prosperite komunity. Vytvorenie pracovných miest je iba jedným z mnohých pozitívnych aspektov projektov financovaných z nórskych grantov, ktoré prinášajú nové príležitosti a perspektívy pre miestne spoločenstvá.

Vytvorilo sa ďalšie 2 pracovné miesta:

 • lektor výtvarného kurzu, lektor tanečného kurzu.

Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihrisko

Dňa 5.10.2023 boli odovzdané tovary v rámci realizovaného verejného obstarávania na predmet zákazky: „Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihrisko“.

Exteriérové ihrisko bude z oceľovej konštrukcie, odolné voči poveternostným podmienkam.

Exteriérové ihrisko obsahuje:

 • Bezpečnostnú dopadovú podlahu
 • Plošiny
 • Špirálovú šmykľavku
 • Rampy s rebrovými stupienkami
 • Malú sieťovú plošinu
 • Plastové priehľadné okno
 • Vertikálne valce
 • Štvorcový visiaci  mech
 • Visiace hady (tenké visiace mechy)
 • Valcovitý visiaci mech
 • Visiace hojdacie dvere jednokrídlové v téme
 • Horizontálne valce
 • Trojuholníkový visiaci mech
 • Pyramídovú strechu

All-focus
All-focus
All-focus

Výstavba športových zariadení na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlovástavebné práce

Dňa 7.7.2023 bolo odovzdané a prevzaté stavenisko, čím sa stavebné práce v rámci projektu s názvom „Rozvoj telesných a duševných schopností detí amládeže v obci Kružlová“ začali realizovať. Plánované ukončenie stavebných prác je do 6 mesiacov.

Cieľom navrhovaných stavebných prác je úprava verejných priestranstiev v areáli ZŠ, teda výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová.

Jednotlivé stavebné objekty budú po obnove slúžiť pre účely investora, resp. obyvateľov obce Kružlová. Navrhované stavby plne rešpektujú požiadavky z hľadiska funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na obnovenú stavbu v dotknutom území.

Objekt je rozdelený do dvoch stavebných objektov:

 • SO 01 Dopravné ihrisko
 • SO 02 Lanová dráha

Obec Kružlová sa aktívne snaží o vytváranie inkluzívneho prostredia a dobrého spolunažívania medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v obci. Napriek snahám obce, je mnohokrát vidieť, že rómske deti a mládež, ale aj nerómske deti zo slabších sociálnych pomerov nemajú prístup k mimoškolskej činnosti, a k aktívnemu tráveniu voľného času. Obec a jeho partnerské obce Rovné a Havranec majú taktiež dlhodobý záujem vytvoriť centrum, ktoré bude ponúkať vzdelávacie a športové aktivity a podporiť spoločnosť bez predsudkov, nakoľko ešte stále čelíme mnohým formám diskriminácie a netolerancie. Hlavným míľnikom projektu je vytvorenie multifunkčného centra pre deti a mládež – výstavba nového športoviska a zároveň realizácia prepojených aktivít, ktoré napomôžu deťom a mládeži nielen z obce Kružlová, ale aj z okolitých obcí rozvíjať sa vo viacerých oblastiach a začleniť sa. Obec Kružlová taktiež zorganizuje 3 konferencie počas realizácie projektu – otváraciu (bola realizovaná dňa 14.10.2021), priebežnú a záverečnú konferenciu, kde bude spoločne s partnermi prezentovať zameranie projektu, aktivity projektu a ich napĺňanie.

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“


Súbor prednášok spojený s historickou interpretáciou nenávistných prejavov, radikalizácie a nediskriminácie

Dňa 3.11.2021, 10.11.2021 a 2.12.2021 prebiehali prednášky a diskusie pre deti a mládež na tému „Údolie smrti – história“, ktoré sa zameriavajú na povedomie a osvetu o histórii nenávisti, radikalizácie a dôležitosti boja proti diskriminácii.


Otváracia konferencia

Dňa 14.10.2021 realizovala obec Kružlová otváraciu konferenciu projektu v rámci projektu LDI01010 s názvom: „Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová“ na obecnom úrade v obci Kružlová.


Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Fotodokumentacia_virtualna-realita-2-1024x473.jpg

Virtuálna realita

Obec v rámci projektu disponuje virtuálnou realitou „Kružlová – údolie smrti“.


Virtuálna realita

Obec v rámci projektu bude disponovať virtuálnou realitou! Nižšie sú zverejnené zásady užívania.


Nové pracovné príležitosti: Vytvorenie pracovných miest v rámci projektu financovaného z nórskych grantov

Projekty financované z nórskych grantov predstavujú významnú príležitosť pre vytvorenie nových pracovných miest a podporu hospodárskeho rastu v danom regióne. Tieto projekty nielenže poskytujú zamestnanosť pre miestnych obyvateľov, ale aj podporujú podnikanie, rozvoj nových odvetví a odborných zručností. Ich vplyv na miestne ekonomiky je dlhodobo prospešný a prispieva k celkovej prosperite komunity. Vytvorenie pracovných miest je iba jedným z mnohých pozitívnych aspektov projektov financovaných z nórskych grantov, ktoré prinášajú nové príležitosti a perspektívy pre miestne spoločenstvá.

Vytvorili sa 3 pracovné miesta:

 • projektý manažér, finančný manažér a manžér pre verejné obstarávanie.

Nové možnosti pre rozvoj obce Kružlová: Schválenie projektu z nórskych grantov

Nórske granty sa stali dôležitým zdrojom financovania pre projekty zamerané na rozvoj a inovácie vo viacerých krajinách. Tieto granty sú súčasťou EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a prispievaju k rozvoju oblastí ako životné prostredie, vzdelávanie, kultúra a ďalšie.

Schválenie projektu z nórskych grantov predstavuje dôležitý míľnik pre ďalší rozvoj v obci Kuržlová. Tieto granty poskytujú financovanie pre projekty, ktoré sa zameriavajú na inovácie, udržateľnosť a sociálny rozvoj. Projekty môžu zahŕňať oblasti ako vzdelávanie, zdravotníctvo, ochranu životného prostredia, kultúru a ekonomický rozvoj.

Schválenie projektu z nórskych grantov má potenciál mať pozitívny vplyv na spoločnosť a oblasť, ktorú projekt ovplyvní. Tieto projekty často zlepšujú životné podmienky obyvateľov, posilňujú infraštruktúru a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Okrem toho môžu projekty podporovať kultúrnu diverzitu, vzdelávanie a zvyšovať povedomie o dôležitých spoločenských témach.

Názov projektu: Rozvoj duševných a telesných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Program Miestny rozvoj a inklúzia

Kód projektu: LDI01010

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“