Zásady ochrany osobných údajov a cookies pre aplikáciu Údolie Smrti

Prijatie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies

Používaním ktorejkoľvek časti Stránok a/alebo prijatím Podmienok používania vyjadrujete súhlas s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a cookies a tým, že používame a spracovávame vaše osobné údaje.

AK NESÚHLASÍTE S AKÝMKOĽVEK VYHLÁSENÍM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIE, NEPOUŽÍVAJTE APLIKÁCIU ANI SLUŽBY.

Vyhradzujeme si právo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a cookies kedykoľvek upraviť. Akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súborov cookie budú zverejnené na webových stránkach, takže budete vždy informovaní o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak nejaké existujú, zverejňujeme ich. Vaše ďalšie používanie akejkoľvek časti stránok po oznámení alebo odoslaní takýchto zmien bude znamenať váš súhlas s týmito zmenami.

Informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje: Informácie, ktoré nám poskytnete: Informácie o vás nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov na Stránkach a/alebo v súvislosti so Službami, alebo korešpondenciou s nami (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo správ) alebo inak prostredníctvom vášho používania Služieb. Patria sem informácie, ktoré poskytnete, keď sa zaregistrujete na používanie stránok, stiahnete si alebo zaregistrujete aplikáciu, predplatíte si ktorúkoľvek z našich služieb, hľadáte aplikáciu alebo služby alebo funkcie, uskutočníte nákup v aplikácii, zdieľate údaje prostredníctvom funkcií skupinového účtu a/alebo keď nahlásite problém so stránkami alebo akoukoľvek z našich služieb.

Informácie, ktoré zhromažďujeme o vás a vašom zariadení

Zakaždým, keď navštívite jednu z našich stránok alebo použijete naše stránky alebo ktorúkoľvek zo služieb, môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:

• technické informácie vrátane typu zariadenia, ktoré používate, jedinečného identifikátora zariadenia (napríklad číslo IMEI vášho Zariadenia, MAC adresa rozhrania bezdrôtovej siete Zariadenia alebo mobilné telefónne číslo používané Zariadením), softvér webového prehliadača, IP adresa, typ mobilného prehliadača, ktorý používate, nastavenie časového pásma; a

• podrobnosti o vašom používaní stránok a služieb alebo vašich návštevách akýchkoľvek iných našich stránok vrátane, ale nie výlučne, údajov o návštevnosti, údajov o polohe, weblogov a iných komunikačných údajov, či už je to potrebné pre naše vlastné fakturačné účely alebo inak a zdroje, ku ktorým máte prístup.

Jedným z našich cieľov pri zhromažďovaní týchto automatických informácií je pomôcť nám pochopiť záujmy našich používateľov a prispôsobiť vašu používateľskú skúsenosť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a iných technológií sledovania, pozrite si časť Súbory cookie a iné webové technológie nižšie.

Zverejnenie vašich informácií

Vaše osobné údaje môžeme z času na čas zverejniť ktorémukoľvek členovi našej skupiny (čo znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej konečnej holdingovej spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam) a našim alebo ich poskytovateľom služieb, subdodávateľom, obchodným partnerom a zástupcom (spoločne „dodávatelia “). Takíto dodávatelia môžu zahŕňať, bez obmedzenia, tretie strany, ktoré vykonávajú hosting, cloudové služby, údržbu alebo nám poskytujú iné služby, ako sú štúdie prieskumu trhu, v súvislosti so stránkami a službami, ktoré vám poskytujeme.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám (vrátane tretích strán, ktoré nie sú zmluvnými partnermi):

• v prípade, že predávame alebo kupujeme akýkoľvek podnik alebo aktíva, v takom prípade môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu predajcovi alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo aktív;

• ak ktorýkoľvek člen našej skupiny alebo v podstate celý jej majetok získa tretia strana, pričom v takom prípade budú osobné údaje, ktoré má o svojich zákazníkoch, jedným z prevedených aktív (napríklad vo forme databázy používateľov zo stránok);

• ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo súdny príkaz, alebo aby sme presadzovali, zakladali, vykonávali alebo obhajovali vaše zákonné práva, práva, majetok alebo bezpečnosť , nás, našu skupinu alebo zamestnancov;

• na marketingové účely, ak na to máme váš súhlas v súlade s nižšie uvedenou sekciou Marketingová komunikácia; alebo

• za účelom presadzovania alebo uplatňovania Platných podmienok a iných dohôd alebo vyšetrovania možných porušení;


Môžeme tiež poskytnúť neosobné údaje tretím stranám, ak sú takéto informácie kombinované s podobnými informáciami iných používateľov našich stránok. Môžeme napríklad informovať tretie strany o počte jedinečných používateľov, ktorí navštívia naše stránky, o demografickom rozdelení používateľov našej komunity na našich stránkach alebo o aktivitách, ktoré návštevníci našich stránok vykonávajú počas návštevy našich stránok. Tretie strany, ktorým môžeme poskytnúť tieto neosobné údaje, môžu zahŕňať našich webových stránok, vývoj, dodávateľov hostingu a poskytovateľov cloudových služieb.

Kde uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a uložené na miesto určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) na účely opísané vyššie. Môžu ich spracovať aj zamestnanci pôsobiaci mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre jednu z našej skupiny alebo našich dodávateľov, ktorí konajú v našom mene. Takíto pracovníci môžu byť okrem iného zapojení do spracovania vašej žiadosti o informácie, poskytovania služieb vám, spracovania vašich platobných údajov a poskytovania podporných služieb. Odoslaním svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prenosom, uložením alebo spracovaním. Urobíme všetky primerane potrebné kroky, aby sme zaistili, že s vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať bezpečne a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane súkromia a súboroch cookie a zákonmi.

Ochrana vašich informácií

Bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Keďže žiadny prenos údajov a informácií cez internet nemôže byť zaručený ako 100% bezpečný, nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate a osobné údaje prenášate na vlastné riziko. Snažíme sa používať a kontrolovať vhodné technické a organizačné opatrenia (vrátane školenia a informovanosti zamestnancov) na ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním vašich osobných údajov, vrátane neoprávneného zničenia, zmeny alebo zverejnenia alebo prístupu. Osobné údaje uchovávame len dovtedy, kým je to nevyhnutné alebo ako to vyžaduje zákon. Niektoré Služby zahŕňajú sociálne siete, funkcie a funkcie skupinového chatu, funkcie fóra alebo iné interaktívne funkcie, a preto bude vaše používanie týchto funkcií prístupné ostatným používateľom našich stránok a služieb. Pri používaní týchto funkcií sa uistite, že neodosielate žiadne osobné údaje a údaje, ktoré nechcete, aby ich videli, zhromažďovali alebo používali iní používatelia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v súvislosti s používaním týchto funkcií neočakávate súkromie.

Marketingová komunikácia

Z času na čas vás môžeme s vaším súhlasom kontaktovať e-mailom, SMS, poštou alebo telefonicky s informáciami o iných produktoch alebo službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Táto komunikácia môže byť od nás alebo od iných členov našej skupiny alebo od iných organizácií, ktorých produkty alebo služby by vás podľa nás mohli zaujímať. Vaše osobné údaje prenesieme tretím stranám na marketingové účely iba s vaším výslovným súhlasom. Budete mať možnosť prostredníctvom procesu registrácie používateľa alebo iným spôsobom vyjadriť súhlas s tým, aby boli vaše osobné údaje použité týmto spôsobom. Ak chcete kedykoľvek zastaviť používanie vašich osobných údajov na tieto účely, kontaktujte nás so žiadosťou o odstránenie z nášho zoznamu adresátov (kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie) alebo kliknite na odkaz „zrušiť odber“ v ľubovoľnom e-maile. alebo SMS správy, ktoré vám môžeme poslať.

Stránky tretích strán

Stránky a/alebo Služby môžu z času na čas obsahovať odkazy na a z webových stránok našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností (vrátane, ale nie výlučne, webových stránok, na ktorých sú stránky alebo Služby inzerované). Ak použijete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky a akékoľvek služby, ktoré môžu byť prostredníctvom nich dostupné, majú svoje vlastné vyhlásenia alebo zásady ochrany osobných údajov a že neprijímame žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za zásady týchto vyhlásení alebo za akékoľvek osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované prostredníctvom týchto webových stránok alebo služieb, ako sú kontaktné a lokalizačné údaje. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky alebo použitím týchto služieb si prečítajte tieto zásady.

Vaše práva

Máte právo nás požiadať, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely. Zvyčajne vás budeme informovať (pred zhromaždením vašich údajov), ak máme v úmysle použiť vaše údaje na takéto účely alebo ak máme v úmysle poskytnúť vaše informácie akejkoľvek tretej strane na takéto účely. Môžete tiež kedykoľvek uplatniť právo na zabránenie takémuto spracovaniu tým, že nás kontaktujete na zákazníckych službách, ako je uvedené v časti „Kontaktujte nás“ na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookie. Vaše práva na prístup a úpravu si môžete uplatniť kontaktovaním našich služieb zákazníkom, ako je uvedené v časti „Kontaktujte nás“ na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookie. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, boli presné a aktuálne.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo vašich osobných údajov a/alebo ak chcete zistiť, aké informácie o vás uchovávame, kontaktujte nás na adrese obeckruzlova@zoznam.sk