O žiadateľovi a partneroch

Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01010
  • Názov projektu: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Svidník
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Kružlová

Financovanie

• Schválený projektový grant: 352 701 €
Finančný príspevok: Nórsky finančný mechanizmus, Štátny rozpočet SR
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Partneri:

Obec Rovné

Obec Rovné vytvorí jednu z komunitných služieb v rámci multifunkčného centra pre deti a mládež a zorganizuje aktivity v oblasti vzdelávania detí a mládeže – konkrétne s podporou umeleckej výchovy vytvorením hodín tanca.Partnerstvo zaručí širšiu škálu mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí a širší dosah pre cieľovú skupinu. Očakáva sa, že partnerstvo bude mať aj širší dosah – opatrenie v oblasti vzdelávania by mohlo ovplyvniť aj budúce zamestnanie týchto detí v umeleckom priemysle a účasť na súťažiach (národných i medzinárodných) a prezentáciu rómskych tancov a kultúry na rôznych podujatiach.

Obec Havranec

Obec Havranec vytvorí jednu z komunitných služieb v rámci multifunkčného centra pre deti a mládež a bude organizovať aktivity v oblasti vzdelávania detí a mládeže – konkrétne s podporou umeleckého vzdelávania vytvorením speváckej skupiny.Partnerstvo zaručí širšiu škálu mimoškolských aktivít pre deti a mladých ľudí a širší dosah pre cieľovú skupinu.Očakáva sa, že partnerstvo bude mať aj širší dosah – opatrenie v oblasti vzdelávania by tiež mohlo ovplyvniť budúce zamestnanie týchto detí v umeleckom priemysle pri objavovaní významných talentov

Občianske združenie Dukla

Úlohou tohto partnera je predstaviť konkrétne body z histórie s odkazom na konkrétne udalosti, ktoré sa stali v blízkosti centrálnej obce. Organizovaním prednášok pre deti na konkrétnych príkladoch a pomocou histórie sa ukáže, k čomu vedie diskriminácia a radikalizácia.Výstupom organizovanej aktivity bude zlepšenie vzťahov a budovanie inkluzívnej spoločnosti medzi deťmi a mladými ľuďmi, ako aj umelecké diela detí na svete bez diskriminácie a šikanovania.

DMP Bodø

Donorský partner navrhne jednotnú prezentáciu výsledkov projektu a rómskej kultúry. Keďže žiadateľ zvolí pri realizácii projektu inkluzívny a jednotný prístup, má záujem o vytvorenie jednotného vzoru, ktorý sa bude používať na propagačných materiáloch, na webových stránkach, v korešpondencii atď. Vďaka tomu sa koncept projektu a rómska kultúra ľahšie dostanú do povedomia verejnosti a výsledky projektu budú komunikované ľahko a efektívne. Týmto spôsobom žiadateľ zabezpečí vysoké povedomie a záujem o projekt. Partner má bohaté skúsenosti s tvorbou propagačných materiálov a dizajnov. Partnerstvo posilní bilaterálne vzťahy medzi slovenskými a nórskymi subjektmi, pretože projekt bude príkladom osvedčených postupov na oboch stranách partnerstva. Širším dopadom partnerstva môže byť vytvorenie ďalších partnerstiev subjektov zo Slovenska a Nórska.