O projekte a poskytovateľovi pomoci

Gypsy,Children,In,The,Kesan,edirne-turkey,28-10-2009
slider2
previous arrow
next arrow
AnglickySlovensky
Development of physical and mentalabilities of children and youth in themunicipality of KružlováRozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Stručný opis projektu v slovenčine

Projekt, ktorý predstavujeme vo výzve, je zameraný na fyzický a duševný rozvoj detí a mládeže v obci Kružlová a v partnerských obciach.

Vzhľadom na situáciu rómskych detí na Slovensku sa obec Kružlová snaží podporovať ich zamestnanie v spoločnosti a zlepšovať ich postavenie.

Vytvorením multifunkčného centra pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže bude cieľ podpory naplnený.

Na základe týchto skutočností plánujeme realizovať aktivity v rámci projektu:

1.Výstavba športových zariadení na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

2. Vzdelávacie kurzy na podporu zamestnanosti

3. Súbor prednášok spojený s historickou interpretáciou nenávistných prejavov, radikalizácie a nediskriminácie

4. Umelecké a kultúrne vzdelávanie na podporu návratu k rómskym koreňom

5. Šírenie a propagácia

Cieľovými skupinami tohto projektu sú deti a mládež v obci a okolí Kružlová. V rámci tejto skupiny sa projekt zameriava na sociálne začlenenie vylúčených skupín – rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo detí ohrozených chudobou.

Partnerstvo v rámci projektu bude nadviazané s obcami Rovné a Havranec, ktorým sa v spolupráci s ústrednou obcou Kružlová prostredníctvom realizácie aktivít a účasti na príprave a realizácii projektu vytvorí multifunkčné centrum pre mimoškolské aktivity pre deti a mládež.

Zúčastnené občianske združenia prostredníctvom prednášok s využitím svojho zamerania ukážu negatívne dôsledky radikalizácie, diskriminácie a šikany na deti prostredníctvom histórie. Na tieto aktivity nadviaže aj zriadenie virtuálnej reality s predstavením bojov v Údolí smrti.

V rámci projektu sa vytvoria nové pracovné miesta.

Na realizácii aktivít sa budú podieľať rómske miestne občianske poriadkové služby a zamestnanci komunitného centra Kružlová, ako aj terénni sociálni pracovníci v obciach Havranec a Rovné.

V rámci projektu bude nadviazaná spolupráca s donorským partnerom – partnerom z Nórska.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.