Výsledky projektu s názvom “Rozvoj duševných a telesných schopností detí a mládeže v obci Kružlová“

Program Miestny rozvoj a inklúzia

Kód projektu: LDI01010

Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu

Partneri projektu: Obec Rovné, Obec Havranec, Občianske združenie Dukla, DMP Bodø (donórsky partner)

Program „Miestny rozvoj a inklúzia” je podporený z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Celkové oprávnené výdavky:                         352 701 EUR

Príspevok z grantov EHP/Nórska:                  299 796 EUR

Príspevok zo štátneho rozpočtu SR:              52 905  EUR


V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity:

  • 1. Výstavba športových zariadení na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Vďaka tejto aktivite sa zrealizovala výstavba moderných športových zariadení, ktoré slúžia ako miesto pre rôzne športové aktivity a tréningy. Cieľom bolo nielen podporiť fyzickú kondíciu detí a mládeže, ale aj posilniť ich mentálne a emocionálne zdravie prostredníctvom športu.

  • 2. Vzdelávacie kurzy na podporu zamestnanosti

Táto iniciatíva zahŕňa organizáciu vzdelávacích kurzov, ktoré sú zamerané na rozvoj praktických zručností a zamestnateľnosti medzi mladými ľuďmi. Tieto kurzy poskytli príležitosť naučiť sa nové zručnosti na získanie potrebných vedomostí na úspešný vstup do pracovného trhu.

  • 3. Súbor prednášok spojený s historickou interpretáciou nenávistných prejavov, radikalizácie a nediskriminácie

Tento segment projektu zahŕňa sériu prednášok a diskusií, ktoré sa zameriavajú na povedomie a osvetu o histórii nenávisti, radikalizácie a dôležitosti boja proti diskriminácii. Cieľom bolo podporiť toleranciu, rešpekt a porozumenie medzi rôznymi komunitami v obci.

  • 4. Umelecké a kultúrne vzdelávanie na podporu návratu k rómskym koreňom

Táto časť projektu sa zameriava na podporu a udržanie kultúrnych a umeleckých tradícií rómskej komunity. Prostredníctvom umeleckých workshopov, vystúpení a podujatí sa bude podporovať hrdosť na rómsku identitu a kultúru medzi mladými ľuďmi.

  • 5. Šírenie a propagácia

Táto časť projektu zahŕňa šírenie informácií o aktivitách a výsledkoch projektu prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a médií. Cieľom je zabezpečiť, aby sa o projekte dozvedela čo najširšia verejnosť a aby sa podnietila ďalšia podpora a zapojenie zo strany obyvateľstva.

Zdroj: Obec Kružlová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.