Výsledky projektu s názvom “Rozvoj duševných a telesných schopností detí a mládeže v obci Kružlová”_ V. časť

  • 5. Šírenie a propagácia

Táto časť projektu zahŕňala šírenie informácií o aktivitách a výsledkoch projektu prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a médií. Cieľom bolo zabezpečiť, aby sa o projekte dozvedela čo najširšia verejnosť a aby sa podnietila ďalšia podpora a zapojenie zo strany obyvateľstva.

Žiadateľ a partneri vytvorili efektívnu kombináciu nástrojov online marketingu a štandardných metód na maximalizáciu dopadu. Najefektívnejšie sa ukázali nasledujúce nástroje:

Online marketing – V tejto podobe vytvoril prijímateľ počas realizácie projektu nový web, ktorý bol preložený aj do rómskeho a anglického jazyka.
Blogovanie – ako špecifický druh komunikácie a propagácie.

Priamy marketing – verejnosť bola informovaná najmä o pripravovaných udalostiach a novinkách.

Informačné brožúry a letáky (výtlačky) – vytvorili sa a distribuovali sa propagačné brožúry. Ich cieľom bude oboznámiť čitateľa s históriou a súčasnosťou rómskeho etnika a informovať o možnostiach multifunkčného centra.

Usporiadali sa 3 odborné konferencie, na ktorých sa zúčastnia všetci partneri projektu.


Žiadateľ tiež vytvoril audiovizuálne dokumenty, ktoré dokumentujú postup prác a každú organizovanú činnosť. Všetky tieto diela budú neustále k dispozícii na webových stránkach a YouTube, aby umožnili verejnosti kedykoľvek sa vrátiť k týmto udalostiam a informáciám.

Bola zriadená webová stránka https://www.kruzlovanorway.sk/

Vytvorila sa brožúra:

Vytvoril sa leták:

Vytvoril sa materiál sumarizujúci výsledky projektu:

Zdroj: Obec Kružlová, 2021-2024

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.