Výsledky projektu s názvom “Rozvoj duševných a telesných schopností detí a mládeže v obci Kružlová”_ II. časť

  • 2. Vzdelávacie kurzy na podporu zamestnanosti

Táto iniciatíva zahŕňa organizáciu vzdelávacích kurzov, ktoré sú zamerané na rozvoj praktických zručností a zamestnateľnosti medzi mladými ľuďmi. Tieto kurzy poskytli príležitosť naučiť sa nové zručnosti na získanie potrebných vedomostí na úspešný vstup do pracovného trhu.

U detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa stretávame s fenoménom generačnej chudoby. Tento jav znamená, že deti nevnímajú svojich rodičov ako príklad pracovného života, a preto si nemajú ako osvojiť pracovné návyky doma, a preto je pre nich oveľa ťažšie vstúpiť do zamestnania.

V rámci tejto motivácie Komunitné centrum Kružlová v spolupráci so Základnou školou Kružlová, kde vzniklo nové centrum komunitných služieb – komunitné centrum Základnej školy Kružlová, po vyučovacích hodinách prebiehali vzdelávacie kurzy.

Spustené boli dva vzdelávacie kurzy, prebiehajúce počas školského roka po vyučovacích hodinách v priestoroch zriadeného komunitného centra ZŠ Kružlová.


1. Školiaci kurz – nájdem si dobrú prácu
V tomto vzdelávacom kurze bude pre deti predstavený trh práce a možnosti jeho uplatnenia na trhu práce. V rámci tohto kurzu sa preberú tieto tematické celky:
a, zisťovanie osobnostných predpokladov
b, ako rozvíjať svoje osobné predpoklady
c, kde a ako si aktívne hľadať prácu
d, ako pracovať s portálmi hľadania práce na internete


2. Výcvikový kurz – Ako sa správať pri pohovore
Na tomto vzdelávacom kurze bude deťom predstavená koncepcia uchádzania sa o zamestnanie. V rámci tohto kurzu sa preberú tieto tematické celky:
a, tvioríme svoj životopis
b, domáca príprava na pohovor
c ako sa správať na pohovore
d, trénujeme komunikačné schopnosti


Tieto kurzy výrazne pomohli deťom v ďalšom zamestnaní. Vidíme veľký priestor, ktorý je potrebné pokryť v tejto oblasti vzdelávania rómskych a nerómskych detí, pretože tieto konkrétne témy nie sú komplexne riešené v žiadnom predmete na školách.


Spolupracujúcim subjektom v rámci aktivity bola Základná škola Kružlová.

Zdroj: Obec Kružlová, 2024

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.